روش کار با پاداشک چگونه است

امروزه با توجه به اهمیت شبکه های اجتماعی در تبلیغات، پاداشک سیستمی را ارایه کرده تا توسط آن افراد با شماره و آیدی خود، سایت

ادامه