بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا

امروزه بازاریابی را به چند دسته تقسیم کرده اند: بازاریابی درونگرا، درونی یا ربایشی (Inbound Marketing) استفاده از بازاریابی برای جذب مشتریان

ادامه